ما برای ارائه بهترین خدمات به بیماران تلاش میکنیم

مراقب همیشه همراه شما

Contacts

Unit 2, No14, Pardisan Bldg, (Intersection with Zayandehrood), Pardis St, Mulla Sadra St, Vanak St, Tehran​

02188644356
02188644356

Saturday - Thursday: 10.00 - 18.00

open
[]